Sorg- og kriseplan

Solrød Gymnasium ønsker at håndtere dødsfald, svær sygdom og ulykker blandt elever og personale med værdighed og respekt. Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge en færdig ”køreplan” for håndteringen af dødsfald, svær krise og pludseligt opståede sorgrelaterede hændelser.

Men en sorg- og kriseplanen skal være med til at sikre, at skolen håndterer kriser på en velovervejet og værdig måde. Uanset sorg- og kriseplanens detaljeringsgrad, er det vigtigt, at skolens ledelse i situationen bestræber sig på at træffe de rette afgørelser i rette tid – også omkring spørgsmål, som ikke er omfattet eller forudset i nærværende plan.

Dødsfald blandt elever

Orientering og information

Rektor (eller i rektors fravær hans stedfortræder) orienteres hurtigst muligt. Al information om dødsfaldet og koordination af indsatsen udgår fra ledelsen, som beslutter en handlingsplan. Som det første lægges der en plan for hvordan, hvornår og af hvem de berørte parter på skolen orienteres.

Ved dødsfald blandt elever orienteres:

 • Elevens stamklasse og evt. valghold.
 • Elevens teamlærere
 • Studievejledere
 • Øvrige lærere og ansatte

Ledelsen – og kun ledelsen – sikrer, at der er kontakt til afdødes familie.

Al kontakt til presse, myndigheder m.m. går igennem rektor.

Markering på skolen

Berørte elever og lærere orienteres før enekstraordinær morgensamling. Berørte elever informeres af en person, de kender. Det kan gøres af en af klassens lærere eller en fra ledelsen.

Berørte lærere orienteres ved direkte kontakt, evt. per telefon. Øvrige lærere orienteres af rektor på lærerværelset.

Stikord til samtale med klasse: 

 • Konkret information: hvad skete der? hvad gør skolen?
 • Om personen: hvem var vedkommende (sæt ord på)
 • Om følelser: chokreaktioner, at være ked af det, at være sammen, lytte til hinandens reaktioner.
 • Giv plads for spørgsmål og mulighed for at sætte ord på følelser og tanker
 • Evt. om klassens rolle ved begravelsen, om fælles hilsen eller besøg hos afdødes familie.
Yderligere handlinger

Skolen sørger for, at klassen og de elever, der er nærmest på afdøde tilbydes et rum, hvor man kan samles, og hvor studievejledere, lærere og ledelse er til stede for at støtte, hjælpe, lytte og samtale om det svære. Skolen rekvirerer i mulig og nødvendig udstrækning professionel bistand.

Vær opmærksom på, at både elever og lærere kan reagere meget følelsesladet. Vær opmærksom på evt. særligt berørte elever (afdødes søskende og nære venner, evt. i andre klasser).

Alle elever og ansatte samles hurtigst muligt til en ekstraordinær morgensamling.

Rektor holder en kort samling, hvor information gives, og der holdes evt. en kort mindetale samt to minutters stilhed til ære for den afdøde. Rektor gør kort rede for vigtigheden af, at man bliver sammen og støtter hinanden i stedet for at gå hjem, hvorefter han beder alle gå til klasserne. Evt. skema- og lokaleændringer bekendtgøres.

  li>Flagetsættes på halv stang, og der opsættes en besked om årsagen.

 • Undervisningen fortsætter ca. 2 lektioner. Ledelsen sikrer, at alle klasser/hold har en lærer. Elever fra berørte klasser/hold samles i et klasselokale, hvor de taler dødsfaldet igennem (se stikord til samtale). I øvrige klasser/hold afgør lærer og elever dagens program og tager hensyn til, at man ikke kan forvente normal koncentration.
 • Berørte elever må så vidt muligt ikke være alene på skolevejen hjem eller i hjemmet. Læreren prøver at organisere dette.
 • Lærere, der skulle være mødt senere på dagen eller som har skemafri, orienteres via mail af administrationen.
Opfølgning

 • De følgende dage er normale, men der kan være fokus på elever og ansatte, der er specielt følelsesmæssig påvirket.
 • Der oprettes centralt på skolen en mindestation, hvor elever og ansatte har frihed til i fred og ro at opholde sig for at mindes den afdøde. Rent praktisk opstilles der et bord hvor man kan lægge hilsner, tænde lys m.m.
 • Er der behov for løbende at informere om forløbet og anbefalede forholdsregler (f.eks. hvis der er tale om sygdom med smittefare) anvendes skolens hjemmeside og Lectio.
 • Evt. bringes en kort tekst til minde om afdøde på skolens hjemmeside.
 • Skolen er ikke ansvarlig for omfattende psykologisk opfølgning. Dette er familiens ansvar og beslutning. Vi kan dog i rimeligt omfang rekvirere hjælp fra kommunens psykolog.
 • Navne, billeder af afdøde mm. fjernes fra skolens IT-systemer i administrationen.
 • Der opretholdes kontakt med familien, som inviteres over på skolen.
 • Skolens tilstedeværelse og rolle i forbindelse med begravelsen aftales.
 • Elever og klassekammerater hjælpes med at koordinere og aftale deres deltagelse i begravelsen.
 • Opstår hændelsen tæt på eller i eksamensperioden kontaktes eksamenssektionen i ministeriet for evt. at aftale en alternativ eksamensafvikling for de berørte elever.
Begravelse/bisættelse

Når begravelsestidspunktet er kendt, informerer ledelsen om dette. De elever og ansatte, der ønsker det, kan få fri til at deltage i begravelsen uden nærmere begrundelse. Ved en elevbegravelse gøres der opmærksom på, at det kan være en stærk oplevelse. De almindelige flagregler tages i anvendelse, og skolen sørger som minimum for en buket til begravelsen/bisættelsen.

Dødsfald blandt ansatte

Skolens ledelse forestår information af lærere, TAP-personale og elever. Proceduren ovenfor bruges for de relevante punkters vedkommende.

Dødsfald på studietur, ekskursioner og lignende

 • Skolen kontaktes straks (uden for almindelig åbningstid kontaktes ledelsen privat)
 • Ledelsen træffer i samråd med de berørte lærere en beslutning om det videre forløb.
 • Dele af handleplanen ovenfor kan inddrages.
Ved ulykker på arbejdspladsen/skolen

Der slås øjeblikkelig alarm og rekvireres hjælp.

For både ansatte og elever kontaktes den ulykkesramtes nærmeste hurtigst muligt. Skolen vedligeholder for det ansatte personales vedkommende en kontaktliste. Ved ulykker og akut opståede alvorlige hændelser bruges denne til at kontakte det familiemedlem eller den nærmeste, som den ansatte har angivet på listen. Listen vedligeholdes af skolens kontor og opbevares sammen med førstehjælpsudstyret på skolens kontor.

Ansatte: alvorlig sygdom samt dødsfald/ulykker i nærmeste familie/vennekreds

Den ansatte vælger hvordan, hvornår og til hvem i ledelsen informationen videregives. Der aftales, hvordan skolens ansatte og evt. elever orienteres. Endvidere aftales øvrige støtteforanstaltninger. Der opretholdes en løbende og fortrolig dialog om forløbet, ligesom støtteforanstaltninger løbende tages op til revision.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021