Solrød Gymnasiums Whistleblowerordning

Solrød Gymnasium har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle medarbejdere, der arbejder på skolen. Ordningen er udvidet til også at gælde elever og eksterne parter.

Solrød Gymnasium ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere, elever og eksterne parter kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – fx rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.

 

Whistleblowerenhed

Solrød Gymnasium har udpeget en whistleblowerenhed, som består af få udvalgte interne, upartiske personer samt jurister i Gymnasiefællesskabet, som har ansvar for at følge op på indberetninger mv.

 

Enheden består af:

 • Arbejdsmiljørepræsentant Henrik Brinkmann Olsen, Solrød Gymnasium
 • Uddannelsesleder Hanne Roswall Laursen, Solrød Gymnasium
 • Jurist og direktør Camilla Schaldemose, Gymnasiefællesskabet
 • Jurist og DPO (databeskyttelsesrådgiver) Pernille Frimann, Gymnasiefællesskabet

 

Enheden har til opgave, at:

 • Modtage indberetninger.
 • Give bekræftelse på modtagelse.
 • Have kontakt med whistlebloweren.
 • Følge op på indberetninger.
 • Give feedback til whistlebloweren.
 • Sikre fortrolighed om identiteten på berørte.
 • Forhindre uautoriseret adgang til oplysningerne.
 • Afvise indberetninger, der ikke er omfattet af loven.

Whistleblowerenheden har som udgangspunkt metodefrihed i forhold til oplysning af sagen, idet det vil bero på en konkret vurdering af hver enkelt oplysning, hvordan oplysningerne håndteres bedst muligt.

Whistleblowerenheden orienterer rektor om, at der er modtaget en indberetning med det pågældende indhold og beslutter i samråd med rektor anbefalingerne til, hvordan sagen bør behandles videre. Hvis indberetningen vedrører rektor, orienteres bestyrelsesformanden for Solrød Gymnasium også om indberetningen.

Indberetningsløsning

Skolen har valgt en teknisk indberetningsløsning, som leveres af Whistleblower Software Aps.

 

Fortrolighed, sikkerhed, statistik

Indberetningsløsningen fra Whistleblower Software Aps sikrer sikkerheden samt fortrolighed om identitet på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjepart nævnt i indberetningen. Det er endvidere sikret, at ingen uautoriserede medarbejdere har adgang til indberetninger mv.

 

Slettepolitik

Der er etableret slettepolitikker, så det sikres, at personoplysninger, der er indberettet til whistleblowerordningen, ikke opbevares længere end nødvendigt. Hvis skolen på baggrund af de indsamlede oplysninger ender med at gennemføre en disciplinær sanktion, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om en medarbejder, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.

 

Sagsbehandling

Whistleblowerenhedens sagsgange er fastlagt i skolens retningslinjer for sagsgangen ved behandlingen af en indberetning, som sikrer, at sagsbehandlingen i whistleblowerenheden lever op til lovens krav.

 

Procedure og informationspligt

Proceduren for, hvordan der kan foretages indberetning til skolens whistleblowerordning, er beskrevet i Solrød Gymnasiums procedure for indberetning. Proceduren bliver gjort offentlig tilgængelig på hjemmesiden.

 

Offentliggørelse

Skolerne offentliggør en gang årligt oplysninger om den generelle aktivitet i ordningen af statistiske hensyn.