SG mediepolitik

Politik for pressens billeddeling og elevinterviews på Solrød Gymnasium

 1. Ekstern presse er velkommen på Solrød Gymnasium, hvis der i forvejen er indhentet skriftlig eller mundtlig tilladelse eller indbydelse fra skolens ledelse til at interviewe, filme og fotografere på skolens matrikel i et givent tidsrum og i et givent ærinde.

 

 1. Af hensyn til skolens daglige kerneopgave skal pressen ikke forlade skolen senere end det tidspunkt, som er aftalt med ledelsen ved aftalens indgåelse.

 

 1. Ved nærbilleder og interviews af elever under 18 år skal eksterne pressearbejdere indhente tilladelse fra elevens værger eller forældre. Vi henviser til presseetiske regler pkt. B5:

Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor.

 

 1. Elever fra Solrød Gymnasium udtaler sig på egne vegne, når de interviewes af pressen. Elever kan imidlertid ikke udtale sig på skolens vegne uden forhåndsindhentet bemyndigelse fra skolens ledelse.
Politik for billed- og filmdeling mellem eleverne:

 

I efteråret 2017 forventes skolens studie- og ordensregler at blive opdateret med baggrund i:

 • Etisk kodeks for skabelse og deling af krænkende billedmateriale, samt
 • Kommende skærpede lovgivning på området.

Alle elever er forpligtede til her at holde sig opdaterede om Solrød Gymnasiums politik for billeddeling mellem elever.

Alle elever er ligeledes i deres ret til at henvende sig til skolens ledelse, hvis de oplever krænkende adfærd på nettet, hvor de selv eller andre på skolen er udstillet på en måde, der opleves uhensigtsmæssig og intim. Solrød Gymnasiums ledelse vil herefter følge skolens beredskabsplan på området og indgå i et decideret samarbejde med den krænkede part.

Overordnet gælder følgende fra februar 2017:

 1. I skoletiden, herunder på ekskursioner, hytteture og studieture, må elever ikke tage, optage eller dele billed- eller filmmateriale med privat indhold, som kan opleves stødende og afslørende, og hvor personen på materialet ikke har givet direkte samtykke hertil. Både denne person og forældre/værger til denne person (hvis personen er under 18 år) kan trække et givet samtykke tilbage til enhver tid, hvorefter materialet ikke længere kan deles.

 

 1. Solrød Gymnasium opfordrer til, at vi drager omsorg for andre og os selv ved at sige nej til at private billeder og film deles. På den måde bringer vi ikke hinanden i sårbare situationer der kan udnyttes i det sociale, digitale rum.

 

 1. Vi indskærper, at selve det at modtage privat billed- eller filmmateriale af andre ikkeer det samme som at få samtykke til at dele videre. Dette samtykke skal fortsat hentes hos den person, som er på materialet – ikke fra den, som deler det. Sker det ikke, kan den som deler blive stillet juridisk til ansvar her for.

 

 1. Det er på ingen måde tilladt at fotografere eller filme lærere, gæster eller elever i en undervisningssituation, med mindre man har fået tilladelse hertil. Tilladelse skal således også gives, hvis eleven optager som del af sin notatteknik.
Politik for billeddeling og elevinterviews i Solrød Gymnasiums eget kommunikationsarbejde:

Fotos og film:

 1. Når man som lærer eller elev sender billeder til skolens kommunikationsleder, kan man forvente, at materialet deles på skolens hjemmesiden, sociale medier eller som del af pressemeddelelser eller trykt materiale. Ligeledes, når man befinder sig på et område, der til lejligheden er synligt markeret som fotoområde, og når man ved indmeldelse på gymnasiet har tilladt, at skolen bruger fotos på offentlige medier.

 

 1. Solrød Gymnasium anvender lejlighedsvis fotos og film fra tidligere/dimitterede årgange før februar 2017 til ekstern kommunikation (hjemmeside eller off- og online annonce-materiale.) De personer der optræder på billedet/filmen kan til henvende sig til gymnasiet mhp. at få stoppet brugen af materialet, hvilket vil blive respekteret og effektueret så hurtigt som muligt.

 

 1. Opstillede nærbilleder som personale tager af elever på Solrød Gymnasium ved skolens aktiviteter på og uden for matriklen, skal tages, mens der samtidigt indhentes samtykke til at bruge materialet i fortællingen om skolen (skolens hjemmesiden, sociale medier eller som del af pressemeddelelser). De personer der optræder på billedet kan til enhver tid henvende sig til gymnasiet mhp. at få stoppet brugen af materialet, hvilket vil blive respekteret og effektueret så hurtigt som praktisk muligt.
Når elever udtaler sig til interviews

Elever fra Solrød Gymnasium udtaler sig ytringsfrit på egne vegne, når de interviewes af skolens kommunikationsmedarbejdere. Elever kan ikke udtale sig på skolens vegne uden forhåndsindhentet bemyndigelse fra skolens ledelse.