Resultatlønskontrakt for skoleåret 2020 – 2021

Formål med kontrakten

 

Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og den daglige ledelse på Solrød Gymnasium. Der fokuseres på de overordnede målsætninger og prioriteringer der i det kommende skoleårs arbejde kræver særlig opmærksomhed.

Resultatlønskontrakten skal være medvirkende til at skabe øget synlighed og gennemskuelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne for skoleåret 2020/2021 på Solrød Gymnasium.

 

Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Solrød Gymnasium ved formand Henriette Selck og rektor Bjarne Thams. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2020 – 31. juli 2021.

 

Indsatsområde 1: HF

På hf prioriteres en indsats i forhold til at skabe et frugtbart og udbytterigt læringsmiljø i klasserne og for den enkelte hf’er – herunder en styrkelse af den sociale integration mellem hf og stx.

 

 1. Der sættes fokus på undervisningen i den naturvidenskabelige faggruppe (nf). Eksamensformen i nf er todelt. Der indgår bl.a. en enkeltfaglig deleksamen med meget kort tid til eksamensforberedelse. Her har kemidelen vist sig at være en særlig udfordring.

 

Som indikator for målopfyldelsen kræves der, at der i samarbejde med nf-lærerne arbejdes specifikt på at forberede eleverne til eksamen i den enkeltfaglige del. Specielt forventes det at eksamensgennemsnittet for kemidelen hæves, og at der opnås et eksamensgennemsnit i kemi på minimum 5,0. Det samlede eksamensgennemsnit for den enkeltfaglige del forventes som minimum at være 5,5.

 

 1. Der skal tages initiativer til styrkelse af den sociale integration mellem hf og stx. Som indikator for målopfyldelse skal punkterne 3) og 5) i handleplanens bilag 1 gennemføres. Der tages initiativ til minimum to sociale aktiviteter, som styrker samvær og samarbejde på tværs af de to uddannelser. I arbejdet inddrages elevråd og elevambassadører. Det forventes derudover, at hf-elever er repræsenteret i skolens udvalg svarende til andelen af hf´ere på skolen. Her tænkes der især på elevrådet og elevambassadørkorpset.

 

Der undersøges muligheder for at skabe fokus på samarbejdet på valgfag, hvor både hf´ere og stx´ere optræder. Der afholdes møde med de berørte lærere og erfaringer samles i et notat.

 

  Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4
1a Mål: eksamensgennemsnit i kemi på minimum 5,0 Mål: samlede eksamensgennemsnit for den enkeltfaglige del skal minimum være 5,5    
1b Mål: punkterne 3) og 5) i handleplanens bilag 1 gennemføres Mål: initiativ til minimum to sociale aktiviteter – styrke samvær og samarbejde på tværs af HF og STX Mål: hf-elever repræsenteres i skolens udvalg svarende til andelen af hf´ere på skolen (især: elevrådet, elevambassadørkorpset)

Undersøg muligheder for at øge samarbejdet på valgfag, hvor både hf´ere og stx´ere optræder.

Mål: møde med de berørte lærere og erfaringer samles i et notat

 

 

Indsatsområde 2: Implementering af gymnasiereform

Der er fortsat fokus på implementering af gymnasiereformen.

Indikatorer for målopfyldelse:

 

 1. I forbindelse med gymnasiereformen fra 2017 blev det faglige samspil lagt ud til de enkelte fag og med særligt fokus på at forberede eleverne til at skrive studieretningsprojektet i 3. g.
  1. Der er særligt fokus på den videnskabsteoretiske del både hvad angår de enkeltfaglige og de flerfaglige forløb. På 3-4 af de store obligatoriske fag skal faggrupperne arbejde med organiseringen af den videnskabsteoretiske del i enkeltfaglige forløb. Arbejdet skal omfatte udfærdigelsen af en progressionsplan for de enkeltfaglige dele med henblik på at skabe ensartethed og overblik.
  2. De nuværende 3. g´ere er anden årgang, som skal aflægge et mundtligt forsvar af studieretningsprojektet (SRP). Tilgangen til SRP´en er i forhold til tidligere ændret og med et andet fokus. Den videre organisering og gennemførelse af forløbet evalueres sammen med lærergruppen og opsamles i et notat og der skal udfærdiges et arbejdspapir til hjælp til elevernes forberedelse af det mundtlige forsvar.
 2. Som indikator for målopfyldelse og i forlængelse af ovennævnte skal punkterne 1), 2) og 3) i handleplanens bilag 3 påbegyndes.

 

  Delmål 1 Delmål 2
2a Mål: udfærdigelsen af en progressionsplan for videnskabsteoretiske del på 3-4 af de obligatoriske fag for de enkeltfaglige dele – Mål: videre organisering og gennemførelse af SRP-forløbet evalueres sammen med lærergruppen og opsamles i et notat & der skal udfærdiges et arbejdspapir til hjælp til elevernes forberedelse af det mundtlige forsvar
2b Mål: punkterne 1), 2) og 3) i handleplanens bilag 3 påbegyndes  

 

 

Indsatsområde 3: Rekruttering

På Solrød Gymnasium ønsker vi løbende at udvikle skolen og fokusere på en øget rekrutteringsindsats, så skolen fortsat er et attraktivt gymnasietilbud, og så der sikres mange og et stabilt antal ansøgere til gymnasiet.

 

Indikatorer for målopfyldelse:

 1. Kataloget med undervisningstilbud til folkeskolerne gøres kendt på relevante grundskoler. Indikator for målopfyldelse:
Antal rekvirerede besøg Målopfyldelse
            besøg > = 18 100 %
    14 < = besøg < 18 90 %
    10 < = besøg < 14 80 %
               besøg < 10 0 %

 

 1. Den igangsatte proces med henblik på at indgå en partnerskabsaftale med Solrød Kommune fortsættes og afsluttes. Der skal foreligge en færdig aftale.

 

 

Indsatsområde 4: (stx): Studieparathed

Indikatorer for målopfyldelse:

 1. Som grundlag for en vurdering af graden af målopfyldelse vurderes gennemførelsesprocenten for 3.g eleverne. Der evalueres på elevernes samlede treårige forløb, således at antallet af 3.g elever der gennemfører med eksamen juni 2021 måles i forhold til årgangens elevtal da disse startede i 1.g. Der sammenlignes med elevtallet efter 20 undervisningsdage i september 2018:

 

 

Gennemførelse Målopfyldelse
            gennemførelse >= 92 % 100 %
87 % <= gennemførelse < 92 % 90 %
82 % <= gennemførelse < 87 % 80 %

 

Der sammenlignes med studenterårgangene fra 2018, 2019 og 2020. Målsætningen for de kommende år er, at gennemførelsesprocenten altid er 90 eller derover.

 1. Der gøres en særlig indsats i forhold til at skabe gode og inkluderende studiemiljøer på klasseniveau. Der forberedes en indsats hvor tutorer og elevambassadører får en særlig opgave med henblik på at følge op på de nye elevers start og deres trivsel ved overgangen til og i studieretningsklasserne. Der beskrives en indsats i forhold til kommandoveje og relations- og trivselsarbejde for at spotte ”problemklasser”, som udviser tegn på mistrivsel med fare for afbrud for elever i de pågældende klasser.
 2. Der skal arbejdes med et særligt fokus på elevernes digitale kompetencer. I forbindelse med corona-nedlukningen i foråret blev der stillet særlige krav til både elevers og medarbejderes digitale kompetencer. Med udgangspunkt i PRUF skal der foretages en evaluering af dette og sættes initiativer i gang som bidrager til at fastholde, dele og videreudvikle erfaringerne fra tiden med virtuel undervisning.

 

Som indikator for målopfyldelse skal der derudover udfærdiges progressionsplaner for elevernes digitale kompetencer i mindst 3 af de største undervisningsfag.

 

  Delmål 1 Delmål 2
4a Mål: Se tabel – Gennemførelsesprocent for 3.g Mål: sammenligning af gennemførselsprocent 2018, 2019, 2020
4b Mål: Tutorer og elevambassadører følger op på overgang til studieretning for 1.g’er Mål: beskrives en indsats i forhold til kommandoveje og relations- og trivselsarbejde for at spotte ”problemklasser”
4c Mål: Med udgangspunkt i PRUF skal der foretages en evaluering af digitale kompetencer (elever, lærer) og sættes initiativer i gang som bidrager til at fastholde, dele og videreudvikle erfaringerne fra tiden med virtuel undervisning Mål: udfærdig progressionsplaner for elevernes digitale kompetencer i mindst 3 af de største undervisningsfag

 

 

Indsatsområde 5: Kvaliteten af elevernes skriftlige arbejde

Elevernes skriftlige formåen får større og større betydning i forhold til at kunne klare sig godt på gymnasiet og senere på videregående studier. Der sættes derfor fokus på kvaliteten af elevernes skriftlige arbejde.

Indikatorer for målopfyldelse:

 

 1. Det særlige fokus på de skriftlige karakterer i fagene biologi A og spansk A. Der forventes et gennemsnit på 6,0 for biologi og 6,0 for spansk.

 

 1. Matematik B (stx) er et særligt fokusområde. Der tages initiativ til at løfte eksamenskarakterniveauet. Der forventes et gennemsnit på 5,0.

 

  Delmål 1 Delmål 2
5a Mål: Biologi gennemsnit på min. 6.0 Mål: Spansk gennemsnit på min. 6.0
5b Mål: Matematik B (STX) gennemsnit på min. 5.0  

 

 

Indsatsområde 6: Indsats mod frafald

Dette område sætter fokus på initiativer og særlige indsatser, som nedsætter antallet af elever der falder fra og ikke færdiggør deres uddannelse.

Indikatorer for målopfyldelse:

 1. Elevernes frafald: Som grundlag for en vurdering af graden af målopfyldelse vurderes frafaldet af de registrerede stx- og hf-elever pr. 14/6/2021 målt i forhold til antallet af elever pr. 3/9/2020:
Frafald Målopfyldelse
             frafald <= 4,0 % 100 %
4,0 % < frafald <= 5,0 %   95 %
5,0 % < frafald <=7,0 %   85 %
7,0 % < frafald     0 %

 

 

 

 1. Som en del af dette indsatsområde sættes der også fokus på elevfraværet med følgende indikator for målopfyldelse.
Andel af elever med skriftligt fravær under 15 % Målopfyldelse
               andel >= 88,0 % 100 %
85,0 % <= andel < 88,0 %   95 %
80,0 % <= andel < 85,0 %   85 %
                 andel < 80,0 %     0 %

 

Skriftligt fravær Målopfyldelse
               fravær <=   6,5 % 100 %
  6,5 % < fravær < =  8,0 %   95 %
  8,0 % < fravær < = 10,0 %   85 %
                fravær >= 10,0 %     0 %

 

 1. Den centralt formulerede elevtrivselsundersøgelse implementeres og gennemføres. Der iværksættes trivselsfremmende tiltag på de områder, hvor der ifølge undersøgelsen er mindst elevtrivsel.

 

  Delmål 1 Delmål 2
6a Mål: se skema: elevfrafald  
6b Mål: se skema: <15% fravær Mål: se skema: skriftligt fravær
6c Mål: Implementer og gennemfør elevtrivselsundersøgelse Mål: iværksættelse af trivselsfremmende tiltag

 

 

Indsatsområde 7: Trivsel på arbejdspladsen

Medarbejdertrivslen på Solrød Gymnasium har et særligt fokus.

Indikatorer for målopfyldelse:

 1. Arbejdet med at formulere en tilføjelse til skolens personalepolitik om arbejdsrelateret stress skal færdiggøres. Arbejdet skal funderes i MIO og præsenteres for bestyrelsen.
 2. Arbejdet med den nyligt gennemførte medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) færdiggøres i de nedsatte udvalg. Resultatet fra udvalgsarbejdet samles og præsenteres i et notat.

 

 

  Delmål 1 Delmål 2
7a Mål: færdiggørelse af personalepolitik omkring arbejdsrelateret stress Mål: funderes i MIO og præsenteres i BS
7b Mål: Færdiggørelse af MTU Mål: Resultat samles i notat

 

Indsatsområde 8: Økonomi og strategi

Som andre offentlige institutioner har Solrød Gymnasium været underlagt årlige nedskæringer i taxameteret og krav om effektivisering. Dette kræver en særlig indsats for at sikre skolen en robust og fremtidssikret økonomi.

Indikatorer for målopfyldelse:

Økonomi

 1. Det skal afsøges muligheder for at skaffe fondsmidler til specifikke indsatsområder/aktiviteter. Der skal tænkes bredt og i små, mellemstore og store indsatser som der kan søges støtte til. Det kunne f.eks. handle om støtte til bygninger, arrangementer og kulturliv. Dette afrapporteres i et idékatalog med forslag til initiativer og mulige indgange til tilskuds- og fondsmidler. Som indikator for målopfyldelse i øvrigt skal der arbejdes med punkt 2) i handleplanens bilag 2 samt handleplanens indsatsområde 2 punkt 3) og indsatsområde 5 punkt 2) indgå.
 2. Målsætningen for det flerårige budget er at udvise årlige overskud. For at målopfyldelsen er 100 % skal der i september 2021 fremlægges et revideret budget for 2021, der som minimum ”går i 0”.

Strategi

 1. I forbindelse med ”Ny aftale om ansættelse af chefer ved selvejende institutioner” skal der udarbejdes en ny lønpolitik, der fastsætter overordnede retningslinjer for lønfastsættelsen.
 2. Lønfastsættelsen fremlægges og godkendes af bestyrelsen.

 

  Delmål 1 Delmål 2
8a Mål: Idekatalog – tilskuds og fondsmidler Mål: arbejde med: punkt 2) i handleplanens bilag 2 & indsatsområde 2, punkt 3) & indsatsområde 5 punkt 2)
8b Mål: Revideret budget for 2021 i ”0” (som min.)  
8c Mål: Udarbejdelse af ny lønpolitik  
8d Mål: Fremlæg lønfastsættelse til godkendelse af BS  

 

Resultatløn

Det samlede maximale beløb der kan udbetales i resultatløn er på 120.000 kr.

Resultatlønnen udbetales i september måned 2021.

Resultatvurdering og evaluering

De 8 indsatsområder vægter lige meget i den samlede resultatvurdering, dog med særligt fokus på økonomi.

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen. Kontrakten midtvejsevalueres i februar 2021.

Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de an­givne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens/formandskabets dialog med rektor beslutter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbeta­lingsprocenten.

Ved bestyrelsesmødet i juni foretages en foreløbig vurdering af målopfyldelsen på baggrund af en foreløbig afrapportering af de indsatser hvor det giver mening.

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet efter indstilling fra rek­tor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet ved perio­dens udløb re­sultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Kontraktændringer

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten.

 

Dato: 25. september 2020

 

___________________                                                _______________

Henriette Selck                                                             Bjarne Thams

Formand                                                                     Rektor

Sidst opdateret 25 Mar, 2021