Lectio-regler

For at sikre et godt og roligt samarbejde mellem alle elever og lærere har skolens lærer-elev-udvalg udarbejdet disse retningsregler for aflevering af skriftlige opgaver, oprettelse af lektier, brug af skrivestue m.v.:

1. Teamets planlægning af skriftlige opgaver i alle klasser

Der ”reserveres plads i kalenderen” til de skriftlige opgaver ved skoleårets start. Dette sker typisk i forlængelse af de forberedelsesmøder i lærerkollegium og lærerteams, som afholdes ved skoleårets start. For første g-hold er der desuden en termin ved studieretningernes start fra uge to eller tre.

I god tid før afleveringsfristen (ca. 2 uger før, så eleven har mindst én weekend til besvarelse af opgaven), lægges opgavens titel og indhold/formulering med bilag o.l. i Lectio. Denne regel om 2 uger før kan fraviges, hvis der umiddelbart før opgaveaflevering indlægges et antal omlagte elevtimer i skemaet, svarende til opgavens omfang, hvor opgaven afleveres ved lektionens afslutning. Opgaven skal dog stadigvæk oprettes i Lectio, så elevtiden indgår i det samlede antal elevtimer for holdet, og for at eleverne kan bevare overblikket over den pågældende uges opgavebelastning.

Teamkoordinatoren sørger for, at opgavemængden på intet tidspunkt overstiger 12 timer (klokketimer) pr. uge. Derfor kan ingen lærer rykke et afleveringstidspunkt for en opgave uden teamkoordinatorens samtykke. En opgaveuge løber fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 23.59.

Opgaverne skal rettes og leveres tilbage til eleverne i rimelig tid efter elevernes afleveringsfrist. Lærerne opfordres til, at der indgås en aftale med klassen/holdet om forventet tidspunkt for tilbagelevering/feedback på det skriftlige arbejde.

2. Manglende rettidig aflevering af skiftlige opgaver og brugen af skrivestue

Alle opgaver skal afleveres i Lectio. Det skal de af hensyn til arbejdet med fraværsregistrering. Hvis en elev vurderer, at en opgave ikke kan afleveres rettidigt, kan vedkommende i enkeltstående tilfælde bede om udsættelse i maksimum 5 dage. Dette gælder også, selvom eleven skulle være sygemeldt på afleveringsdagen. Anmodning om udsættelse skal ske senest på afleveringsdagen, og læreren er ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen, men skal være fintfølende over for uforudsete livsforhold.

Hvis en elev ikke afleverer en opgave rettidigt, skal læreren henvise vedkommende til førstkommende mulige skrivestue. Elever kan ikke få endeligt fravær for en skriftlig opgave, før der er givet tilbud om udsættelse, eller der er blevet henvist til skrivestuen. Skrivestuen ligger tirsdage og torsdage kl. 15.00 – 17.00, og henvisning kan ske via både sms, lectiobesked og udfyldt blanket. Vigtigt er det blot, at administrationen også modtager henvisningen. Eleven har pligt til at møde op og aflevere senest ved skrivestuens afslutning kl. 17.00. Afleveringen tjekkes af skrivestuevagten.

Efter dette tidspunkt kan opgaven ikke længere afleveres. At uploade et tomt dokument eller en fil med forkert indhold betragtes som snyd. Man henvises herefter til konsekvenssamtale med ledelsen.

En elev kan højst komme i skrivestue tre gange på et semester, derefter træder en højere sanktion i kraft. 

3. Arbejdsugens varighed og mulighed for undervisning uden for det gængse skema

En undervisningsuge har 40 lektionsmuligheder. På Solrød Gymnasium ligger undervisningen på hverdage i tidsrummet kl 8.10 – 15.35 alle dage. Undervisning kan også lægges uden for dette tidsrum, fx om aftenen eller i weekenden, men kun efter aftale med eleverne. Dvs., at eleverne kun kan noteres for fravær uden for den normale undervisningsperiode, hvis de forinden har accepteret, at undervisningen lægges netop her. Hvis flere end 10% af eleverne på et hold siger nej, kan undervisningen ikke flyttes.

4. Lektieangivelse og forberedelse af enhver art

Lektier angives på den pågældende lektion i Lectio, senest kl. 16 skoledagen før lektionens afholdelse. Læreren skal afpasse lektiemængde og den tid, der gives eleverne til forberedelse af lektien. Læreren giver en kort vejledning i, hvordan der skal arbejdes med lektien og kan angive, hvor lang tid eleven forventes at bruge på forberedelse af den pågældende lektion. Eleverne skal i overensstemmelse med skolens Studie- og ordensregler følge lærerens anvisninger og hermed blandt andet møde forberedt op for at modtage undervisning.

Eleverne har ret til indflydelse på planlægningen af de enkelte forløb og kan bl.a. vælge at bruge en fokustime på en drøftelse af lektiernes omfang i et enkelt fag, hvis de ønsker det. Lektiemængden til de enkelte dage kan ikke være afpasset mellem klassens lærere, men alle i lærergruppen vil være villig til at lytte til udtalelser i fx en fokustime, hvorefter læreren i eget fag vil tage en beslutning, der varetager både fagets, elevernes og egne interesser bedst muligt.

5. Fravær

Retningslinjerne for fravær er beskrevet i skolens Studie- og ordensregler, der er den lokale udmøntning af Bekendtgørelse om Studie- og Ordensregler i de Gymnasiale Uddannelser.

I praksis foretager ledelsen en månedlig opgørelse af elevernes fravær (fysisk og skriftligt) og handler på de elever, der har stort fravær, eller som tilsyneladende har en markant udvikling i fraværet. De første fraværssamtaler tilbydes af studievejleder. De efterfølgende sanktioner besluttes af ledelsen. Der findes principielt ikke bestemte fraværsgrænser, men vi ser på udviklingen i fraværet, eksempelvis hvor vidt en elev retter ind og kommer til undervisningen, eller om fraværet blot fortsætter med at stige.

Eleverne skal være opmærksomme på, at det er ”fraværet for perioden”, vi har fokus på og tildeler sanktioner efter. ”Fraværet for året” er en prognose, men ingen kan vide, om prognosen holder.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021