Kort og vigtigt om eksamen

De 10 vigtigste regler, når du skal til eksamen:

 

1 Mød til tiden. Der findes ingen gangbare undskyldninger for at komme for sent!
2 En prøve er i gang, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden har fået eksamensspørgsmålet at vide.
3

Ved den skriftlige prøve skal eksaminanderne møde senest 30 minutter før prøvestart. Eksaminanden er selv ansvarlig for, at den medbragte computer fungerer – tjek det på forhånd, og når du har sat dig ned. Eksaminanden skal medbringe egen computer og gerne tilhørende printer, hvis du vil printe ud under korrekturlæsning før aflevering.

Ved den mundtlige prøve skal eksaminanderne også møde senest 30 minutter før prøvestart i forhold til rækkefølgelisten.

En eksaminand, der kommer for sent eller udebliver fra en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

4 Skolen kan tilbyde prøvetidsforlængelse til eksaminander med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse eksaminander skal i god tid før prøvens afholdelse henvende sig til skolens administration.
5 Det er tilladt at anvende hjælpemidler til en prøve. De enkelte fag kan have forskellige regler mht. brug af hjælpemidler, og eksaminanden er forpligtet til at holde sig orienteret om eventuelle begrænsninger, enten ved at spørge en faglærer eller ved at orientere sig på Undervisningsministeriets hjemmeside. Se link nederst på siden.
6 Eksaminander med gruppeforberedelse kan naturligvis kommunikere i forberedelsestiden. Men det er ikke tilladt at anvende elektronisk kommunikation, hverken i forberedelsestiden eller under prøven. Med elektronisk kommunikation menes brug af internet og mobiltelefon (dette gælder dog ikke ved prøver med 24 timers forberedelse). Mobiltelefonen skal være slukket – det er ikke nok at sætte den på lydløs. Når en eksaminand fremlægger et gruppefremstillet produkt ved en individuel prøve, må de øvrige gruppemedlemmer ikke være til stede i lokalet, før de selv er blevet eksamineret.
7 Hvis en eksaminand gribes i at snyde ved eksamen, dvs. skaffe sig selv eller give en anden uretmæssig hjælp, bliver eksaminanden bortvist fra den pågældende prøve. Prøven vil tidligst kunne aflægges ved næste eksamenstermin (januar/december eller maj/juni).
8 Hvis skolen bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler ved en prøve, kan skolen tilbyde omprøve eller ombedømmelse.
9 Eksaminanden kan klage over forhold vedrørende prøven. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal være stilet til skolens rektor. Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal nøje følge de fastlagte procedurer for klageindgivelse.
10 Eksaminanden har ejendomsret til de produkter, der evt. udfærdiges ved en praktisk prøve. Hvis eksaminanden ikke benytter ejendomsretten indenfor to måneder efter prøvens bedømmelse, tilfalder ejendomsretten skolen.