Brugerinfo

2021-2022

Her har vi samlet alt, der kan være godt at vide, før du starter på Solrød Gymnasium. Det handler om skolens profil, undervisning og faciliteter. Alt sammen noget, som Undervisningsministeriet sikrer, at alle danske uddannelsesinstitutioner stiller til rådighed på deres hjemmesider

Grundoplysninger Solrød Gymnasium og HF

Solrød Center 2
2680 Solrød Strand

Tlf: 56 18 40 00

Gymnasieskole: 3-årig STX og 2-årigt HF

Institutionsnummer: 269008

Eksamensnummer: 74

E-mail: post@solgym.dk

Hjemmeside: www.solgym.dk

Rektor: Bjarne Thams

Formand for gymnasiets bestyrelse: Henriette Selck

Sådan vurderes din ansøgning til SG i forhold til transporttid:

Region Sjællands hjemmeside kan du læse mere om, hvad der ligger til grund for fordelingen.

Antal spor på gymnasiet i 2021-2022:

25 klasser

7 gymnasie-spor i 1g, 7 gymnasiespor i 2g og 7 gymnasiespor i 3g. Vi har 2 hf-spor.

Eleverne og lærerne (21.8.2020)

 

Antal elever:

666

  

Gennemsnitlig klassekvotient:

Stx: 1.g.: 29 elever / 2.g.: 26 elever / 3g.: 25 elever.

Hf: 1.hf.: 31 elever / 2.hf.: 21 elever.

 

Antal medarbejdere:

Antal medarbejdere ansat: 77

Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger (opgjort i hele stillinger): 63

 

Karakterer for Solrød Gymnasium

Gennemsnitskarakteren for studerende, der dimitterede i 2021, var 7,5 for STX og 5,8 for HF.

Dyk mere ned i tallene på Undervisningsministeriets webside Uddannelsesstatistik, hvor man kan se statistik om de gymnasiale uddannelser for hele landet.

Studietid og fuldførelsesprocent (seneste tilgængelige tal er fra 2017) :

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fraværsoversigt (forrige skoleår: 2018-2019)

Generelt ligger fraværet på hf højere end fraværet på STX. Fraværet er opgjort under forskellige forudsætninger:

 

Fraværet for alle elever under et (sidste års tal i parentes (2017-2018):

89,45 % (87,98 %) af eleverne har et skriftligt fravær under 15 %.

Det gennemsnitlige skriftlige fravær for alle elever under ét er 5,15 % (5,75 %).

Fremmødefraværet for alle elever under ét er 7,43 % (7,53 %)

 

Fraværet hvis elever med sygdomshistorik fraregnes:

 

89,85% af eleverne har et skriftligt fravær under 15%.

Det gennemsnitlige skriftlige fravær for alle elever under ét er 4,96%.

Fremmødefraværet for alle elever under ét er 7,29%

 

Fraværet hvis elever med sygdomshistorik og elever på særlige vilkår med meget højt fravær fraregnes:

90,89% af eleverne har et skriftligt fravær under 15%.

Det gennemsnitlige skriftlige fravær for alle elever under ét er 4,57%.

Fremmødefraværet for alle elever under ét er 7,15%

 

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent (seneste tilgængelige tal er fra 2016) :

På dette site kan du klikke dig frem til en oversigt over “overgangen til uddannelse 27 mdr. efter gymnasial uddannelse”: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1853.aspx. For Solrød Gymnasium var det i 2016 67,3 %.

 

Profil og undervisning

Det er Solrød Gymnasiums målsætning at give den enkelte elev almen dannelse i form af en uddybet og gennemdiskuteret selv- og omverdensforståelse. Vi træner elevernes kompetencer inden for digital dannelse, studieteknisk bevidsthed, kritisk tænkning og socialt ansvar. Sidstnævnte varetager vi med fokus på fælles bidrag til trivsel – også deltagelse i konflikthåndtering, om nødvendigt.

Vi forventer af lærerne på Solrød Gymnasium, at de er engagerede og evaluerer egen undervisning med eleverne, holder sig opdateret i forhold til nyere pædagogik. Ligeledes evaluerer de elevernes faglige standpunkter både som konklusion på et stykke arbejde (summativt) og som et pejlemærke til næste præstation (formativt).

Skolen lægger vægt på at skabe rammer for projektarbejde og andre alternative undervisningsformer, så det faste skema opbrydes flere gange i løbet af skoleåret for at skabe plads til at fagene kan ønske mere sammenhængende tid.

 

Hvilke valgfag tilbydes

Astronomi, billedkunst, biologi, informatik, drama, engelsk, erhvervsøkonomi, film og tv, filosofi, fransk, fysik, geografi, idræt, kemi, latin, innovation, matematik, musik, innovation, psykologi, retorik, samfundsfag, spansk og tysk.

I folderen Studieretninger (STX), fagpakker (HF) og valgfag kan du se det samlede udbud af fag (åbner pdf-fil)
Klik for at få beskrivelser af de enkelte fag (åbner ny side).

 

Undervisningen

Undervisningen planlægges i 45 og 50 minutters moduler, hvoraf de fleste lægges som dobbeltmoduler. Dette giver mulighed for fordybelse i fagene, giver eleverne færre fag på samme skoledag og skaber plads til flexdage og uger fordelt ud over skoleåret. Flexdagene giver mulighed for mere sammenhængende tid til tværfagligt samarbejde, projektarbejde, ekskursioner eller andre elevaktiverende arbejdsformer.

Til alle klasser er tilknyttet et lærerteam og en klasselærer, der koordinerer arbejdet i klassen – herunder tværfagligt samarbejde – og holder møder med klassens øvrige lærere om klassens og den enkelte elevs udvikling.

Alle 2.g’ere og 1.hf-klasser tager på en faglig studietur i det omfang Covid 19 situationen tillader det.

Fra Solrød Gymnasium til videregående uddannelser

Uddannelsesguiden kan du undersøge mulighederne med en gymnasieuddannelse, hvad enten det er HF eller STX.

Mens du læser om den videregående uddannelse, som har din interesse, så kan du samtidigt se, hvilke fag du behøver på hvilket niveau for imødekomme adgangskravene.

Find guiden her

Deltagerbetaling

Studieture kan på Solrød Gymnasium max. 4.500 kr. (undtagelse kan ske efter særlig aftale med rektor) forat sikre en bred vifte af mulige destinationer.

Ved mindre faglige ekskursioner betaler elever selv for transport med mulighed for dispensation.

Herudover er der tilknyttet egenbetaling på eksaminer og bøger til Cambridgeundervisningen, selve kurserne betaler skolen.

Hvordan evalueres undervisningens kvalitet

Foruden den løbende evaluering af undervisningen, som rummes i prøver, 3 faste årlige evalueringer og eksamener, tilrettelægger den enkelte lærer eller lærerteamet en evaluering gennem samtale og/eller spørgeskema, så lærere og eleverne får drøftet såvel elevens standspunkt og indsats, som metoder og undervisning i faget. I dette samarbejde med eleverne justerer og tilrettelægger læreren sin undervisning. Se skolens evalueringsplan.

Seneste elevtrivselsundersøgelse: Elevtrivselsundersøgelse 2019

Kulturen og traditionerne

Skolen er præget af en række tilbagevendende arrangementer:

 • De kommende elever og forældre inviteres til at møde hinanden ved velkomstmøde i juni.
 • Ligeledes inviteres de til info om studieretninger og til møde hos klassens teams, når studieretningsklasserne er dannet hen mod jul.
 • Introduktionsarrangementet de første uger for de nye elever er en blanding af almindelige timer, særlige introduktionstimer (fx IT) og timer med et mere socialt formål. Introdagene på skolens område – før de øvrige klasser starter. Introforløbet afsluttes med en grill-hyggeaften for 1.g’erne og deres lærere – men hvor skolens øvrige elever dog også er velkomne.
 • Idrætsdagen for alle elever og lærere deltager – og hvor udklædning, alternativ elev-lærer dyst er en del af morskaben. Dagen afsluttes med en fest med fællesspisning, hvor de vindende klasser kåres.
 • Årsfesten er årets gallafest.
 • Operation dagværk, hvor skolens elever selv arrangerer og arbejder for at skaffe penge til undervisningsprojekter i den 3. verden.
 • SG-timer, hvor 1.års eleverne rystes sammen gennem hele grundforløbet omkring faglige og sociale aktiviteter.
 • Fællestimer med forfattere, musik, paneldiskussion med politikere og andet.
 • Ekskursioner, studieture og udvekslingsrejser.
 • Kreadag m.m.
 • Skiftende udstillinger på skolen.
 • Harders cup – en fodboldturnering arrangeret af eleverne.
 • Eleverne arrangerer desuden 4 årlige fester og fredagscafé.
 • Dimittendfesten.

 

 

Aktiviteter uden for undervisningstid, herunder lektiecafe/lektieværksted.

 • Lektieværksted i matematik, fysik, fransk, spansk og tysk – og eventuelt andre fag, hvis eleverne ønsker det.
 • Frivillige idræt.
 • Frivillig musik.
 • Frivillig billedkunst.

Bygninger og lokaler

Gymnasiets indretning og faciliteter:

Solrød Gymnasium, der blev indviet i 1978, er en rød, lang murstensbygning, der huser både gymnasiet og biblioteket i Solrød. Bygningen er i 2 etager og i skolens indre gade med højt til loftet er der store vinduespartier ud mod 2 sydvendte gårdrum. Skolen er inddelt i en fløj til de naturvidenskabelige, en fløj til kreative fag og mange af lokalerne langs den indre gade er indrettet specielt til fagene, med fagdepoter i nærheden, så eleverne skifter lokale efter det fag eller den aktivitet, de skal have.

Foruden de almindelige faglokaler har skolen række fælleslokaler som fx elevlounge, multimedierum, en festsal med kantine, storklasserum, et mindre projektrum, studiemiljøer, øvelokaler for bands, lektieværksted, elevrådslokale m.m. Skolens idrætsfaciliteter er Solrød Idrætscenter, Kilen og svømmehal, hvortil skolen har fortrinsret.

Vi har erfaring for, at kørestolsbrugere kan anvende bygningen.

Der er rige muligheder for at benytte gymnasiet faciliteter uden for den egentlige undervisning – her kan fx nævnes lektiecafe, billedværksted, frivillig musik, frisport, elevstyrede cafeer og fester.

Sidst opdateret 11 Oct, 2021