Brugerinfo

2018-2019

Her har vi samlet alt, der kan være godt at vide, før du starter på Solrød Gymnasium i 2018. Det handler om skolens profil, undervisning og faciliteter. Alt sammen noget, som Undervisningsministeriet sikrer, at alle danske uddannelsesinstitutioner stiller til rådighed på deres hjemmesider

Grundoplysninger Solrød Gymnasium og hf

Solrød Center 2
2680 Solrød Strand

Tlf: 56 18 40 00

Gymnasieskole: 3-årig STX og 2-årigt HF

Institutionsnummer: 269008

Eksamensnummer: 74

E-mail: post@solgym.dk

Hjemmeside: www.solgym.dk

Rektor: Bjarne Thams

Formand for gymnasiets bestyrelse: Henriette Selck.

Antal spor på gymnasiet i 2018-2019:

24 klasser

7 gymnasie-spor i 1g, 9 gymnasiespor i 2g og 6 gymnasiespor i 3g. Vi har 2 hf-spor.

Eleverne og lærerne (26.6.2018)

 

Antal elever:

650

 

Gennemsnitlig klassekvotient:

Stx: 1.g.: 28 elever / 2.g.: 27 elever / 3g.: 24 elever.

Hf: 1.hf.: 30 elever / 2.hf.: 24 elever.

 

Antal lærere:

Antal medarbejdere ansat: 90

Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger (opgjort i hele stillinger) ca. 76

Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne (seneste tilgængelige tal er fra 2017)

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på fag og evalueringsform.

 

Løfteevne – socioøkonomisk reference

kolens løfteevne er ifølge UVM´s beregning positiv for både stx og hf set over en treårig periode (2015-2017). For både stx og hf er løfteevnen 0,1, og ligger dermed helt i top sammenlignet med gymnasierne i Region Sjælland.

Studietid og fuldførelsesprocent (seneste tilgængelige tal er fra 2017) :

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever.

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent (seneste tilgængelige tal er fra 2015) :

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Stx fordelt på til-uddannelse. Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Hf fordelt på til-uddannelse.

Profil og undervisning.

Det er Solrød Gymnasiums målsætning at give den enkelte elev almen dannelse i form af en uddybet og gennemdiskuteret selv- og omverdensforståelse. Vi træner elevernes kompetencer inden for digital dannelse, studieteknisk bevidsthed, kritisk tænkning og socialt ansvar. Sidstnævnte varetager vi med fokus på fælles bidrag til trivsel – også deltagelse i konflikthåndtering, om nødvendigt.

Vi forventer af lærerne på Solrød Gymnasium, at de er engagerede og evaluerer egen undervisning med eleverne, holder sig opdateret i forhold til nyere pædagogik. Ligeledes evaluerer de elevernes faglige standpunkter både som konklusion på et stykke arbejde (summativt) og som et pejlemærke til næste præstation (formativt).

Skolen lægger vægt på at skabe rammer for projektarbejde og andre alternative undervisningsformer, så det faste skema opbrydes flere gange i løbet af skoleåret for at skabe plads til at fagene kan ønske mere sammenhængende tid.

 

Hvilke valgfag tilbydes

De senere år:

Astronomi, billedkunst, biologi, datalogi, drama, engelsk, erhvervsøkonomi, film og tv, filosofi, fransk, fysik, geografi, idræt, kemi, latin, innovation, matematik, musik, innovation, psykologi, retorik, samfundsfag, spansk og tysk.

Se det samlede udbud af studieretningervalgfag og fag her på sitet.

 

Undervisningen

Undervisningen planlægges i 45 og 50 minutters moduler, hvoraf de fleste lægges som dobbeltmoduler. Dette giver mulighed for fordybelse i fagene, giver eleverne færre fag på samme skoledag og skaber plads til flexdage og uger fordelt ud over skoleåret. Flexdagene giver mulighed for mere sammenhængende tid til tværfagligt samarbejde, projektarbejde, ekskursioner eller andre elevaktiverende arbejdsformer.

Til alle klasser er tilknyttet et lærerteam og en klasselærer, der koordinerer arbejdet i klassen – herunder tværfagligt samarbejde – og holder møder med klassens øvrige lærere om klassens og den enkelte elevs udvikling.

Alle 2.g’ere og 2.hf klasser (frem over 1.hf-klasser) tager på en faglig studietur, og på 3.g højniveau er der mulighed for at arrangere flerdagsekskursioner. Der er er tradition for, at i hvert fald biologi og sprogfag benytter denne mulighed – for sprogfagene som udvekslingsrejser med indkvartering privat og efterfølgende genbesøg af franske, spanske og tyske elever og deres lærere.

Fra SG til videregående uddannelser

Guide til, hvordan du kan forberede dig via studieretningsvalg til videregående uddannelser finder du her.

Deltagerbetaling

Studieture kan på Solrød Gymnasium max. 4.500 kr. (undtagelse kan ske efter særlig aftale med rektor) forat sikre en bred vifte af mulige destinationer.

Ved mindre faglige ekskursioner betaler elever selv for transport med mulighed for dispensation.

Herudover skal der indkøbes lommeregner og medbringes computer, som matcher uddannelses studietekniske behov.

Endelig er der brugerbetaling, hvis du er tilknyttet SG-ELITEIDRÆT, som d.d. koster 1500 kr. hvert halve år. Opkræves 1 gang i efteråret og 1 gang i foråret. Der er ligeledes tilknyttet egenbetaling på eksaminer og bøger til Cambridgeundervisningen, selve kurserne betaler skolen.

Hvordan evalueres undervisningens kvalitet

Foruden den løbende evaluering af undervisningen, som rummes i prøver, 3 faste årlige evalueringer og eksamener, tilrettelægger den enkelte lærer eller lærerteamet en evaluering gennem samtale og/eller spørgeskema, så lærere og eleverne får drøftet såvel elevens standspunkt og indsats, som metoder og undervisning i faget. I dette samarbejde med eleverne justerer og tilrettelægger læreren sin undervisning. Se skolens evalueringsplan.

Seneste elevtrivselsundersøgelse:Rapport for Solrød Gymnasium

Kulturen og traditionerne

Skolen er præget af en række tilbagevendende arrangementer:

 • De kommende elever og forældre inviteres til at møde hinanden ved velkomstmøde i juni.
 • Ligeledes inviteres de til info om studieretninger og til møde hos klassens teams, når studieretningsklasserne er dannet hen mod jul.
 • Introduktionsarrangementet de første uger for de nye elever er en blanding af almindelige timer, særlige introduktionstimer (fx IT) og timer med et mere socialt formål. Introdagene på skolens område – før de øvrige klasser starter. Introforløbet afsluttes med en grill-hyggeaften for 1.g’erne og deres lærere – men hvor skolens øvrige elever dog også er velkomne.
 • Idrætsdagen for alle elever og lærere deltager – og hvor udklædning, alternativ elev-lærer dyst er en del af morskaben. Dagen afsluttes med en fest med fællesspisning, hvor de vindende klasser kåres.
 • Årsfesten er årets gallafest.
 • Operation dagværk, hvor skolens elever selv arrangerer og arbejder for at skaffe penge til undervisningsprojekter i den 3. verden.
 • SG-timer, hvor 1.års eleverne rystes sammen gennem hele grundforløbet omkring faglige og sociale aktiviteter.
 • Fællestimer med forfattere, musik, paneldiskussion med politikere og andet.
 • Ekskursioner, studieture og udvekslingsrejser.
 • Kreadag m.m.
 • Skiftende udstillinger på skolen.
 • Harders cup – en fodboldturnering arrangeret af eleverne.
 • Eleverne arrangerer desuden 4 årlige fester og fredagscafé.
 • Dimittendfesten.

 

 

Aktiviteter uden for undervisningstid, herunder lektiecafe/lektieværksted.

 • Lektieværksted i matematik, fysik, fransk, spansk og tysk – og eventuelt andre fag, hvis eleverne ønsker det.
 • Frivillige idræt.
 • Frivillig musik.
 • Frivillig billedkunst.

Bygninger og lokaler

Gymnasiets indretning og faciliteter:

Solrød Gymnasium, der blev indviet i 1978, er en rød, lang murstensbygning, der huser både gymnasiet og biblioteket i Solrød. Bygningen er i 2 etager og i skolens indre gade med højt til loftet er der store vinduespartier ud mod 2 sydvendte gårdrum. Skolen er inddelt i en fløj til de naturvidenskabelige, en fløj til kreative fag og mange af lokalerne langs den indre gade er indrettet specielt til fagene, med fagdepoter i nærheden, så eleverne skifter lokale efter det fag eller den aktivitet, de skal have.

Foruden de almindelige faglokaler har skolen række fælleslokaler som fx 3 edb-rum hvor det ene er kombineret lektieværkstedsrum, et multimedierum, en festsal, kantine, storklasserum, et mindre projektrum, studiemiljøer, øvelokaler for bands, lektieværksted, elevrådslokale m.m. Skolens idrætsfaciliteter er Solrød Idrætscenter og svømmehal, hvortil skolen har fortrinsret.

Vi har erfaring for, at kørestolsbrugere kan anvende bygningen.

Der er rige muligheder for at benytte gymnasiet faciliteter uden for den egentlige undervisning – her kan fx nævnes lektiecafe, billedværksted, frivillig musik, frisport, elevstyrede cafeer og fester samt fri elevadgang til pc’ere.