Beredskab ved generel mobning

ANTIMOBBESTRATEGI FOR SOLRØD GYMNASIUM

 

På Solrød Gymnasium anvender vi dele af Dansk Center for Undervisningsmiljø’s definition af mobning (2016). Denne suppleres med gymnasiets egne præciseringer. Nedenstående gælder både for elever og medarbejdere på Solrød Gymnasium.

 

HVAD ER MOBNING?
Mobning er et gruppefænomen, der i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn, unge og voksne ikke har mulighed for at trække sig fra.

Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

Mobning handler således om onde mønstre – ikke om onde mennesker, og det kan foregå både åbenlyst og skjult.

Vi definerer mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:

 • at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne
 • at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden
 • at sprede skadelige rygter
 • flere gange som mønster at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter, som uden hensynstagen omtales foran denne
 • bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort
 • at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
 • at tage eller ødelægge den andens ting
 • at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. Derfor kan der opstå uenighed om, hvorvidt noget er mobning, og mobning og social marginalisering er det samme. Her er det skolelederens vurdering, der afgør, hvorvidt noget er mobning og skal behandles som sådan, eller om andre trivselsøgende metoder skal tages i brug i et forpligtende samarbejde mellem de pågældende parter og evt. involverede fagpersoner såsom team, studievejleder, trivselskonsulent, SSP-medarbejdere eller andre.

Solrød Gymnasiums leder vil – udover ovenstående –  anvende 8 tegn på mobning fra Dansk Center for Undervisningsmiljø i sin vurdering.

 

SOLRØD GYMNASIUMS ANTIMOBBESTRATEGI ER FORANKRET I SKOLENS VÆRDISÆT

Læs skolens mission, vision og værdier.

 • Vi er et gymnasium i Køge Bugt, der fordrer faglighed, anstrengelse og evnen til at udvise omsorg.”
 • Vi indgår hver dag i relationer til andre mennesker, hvis liv vi derfor kommer til at have betydning for. På Solrød Gymnasium mener vi derfor, at ingen er sig selv nok. Bevidstheden herom fordrer en særlig pligt, nemlig pligten til hver dag omsorgsfuldt at tage ansvar for hinanden og møde hinanden efter den gyldne regel om, at vi gør mod andre som vi vil have, at andre skal gøre mod os.”

 

Læs skolens studie- og ordensregler.

 • Studie- og ordensreglerne bygger på værdier som respekt, samarbejde og ansvarlighed, og de skal være med til at sikre, at de forskellige elever og medarbejdere på skolen kan være sammen i et trygt og forpligtende fællesskab.
 • Solrød Gymnasium er en uddannelses- og kulturinstitution samt en arbejdsplads for mange mennesker. Den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder og trivsel. Den enkelte skal kunne arbejde og færdes på skolen uden frygt for nedværdigende eller krænkende tiltale og behandling. Venlighed, imødekommenhed og respekt for andre er en selvfølge, både i og udenfor skole- og arbejdstid.

 

Læs skolens mediepolitik.

 • Alle elever er forpligtede til her at holde sig opdaterede om Solrød Gymnasiums politik for billeddeling mellem elever”
 • Alle elever er ligeledes i deres ret til at henvende sig til skolens ledelse, hvis de oplever krænkende adfærd på nettet, hvor de selv eller andre på skolen er udstillet på en måde, der opleves uhensigtsmæssig og intim. Solrød Gymnasiums ledelse vil herefter følge skolens beredskabsplan på området og indgå i et decideret samarbejde med den krænkede part.” 

 

HANDLEPLAN LÆGGES, GENNEMFØRES OG EVALUERES

1
Ledelsen modtager en henvendelse om mobning fra den mobbede eller tilskuer (medarbejder/elev/forælder/andre).

2
Vurdering foretages jf. ovenstående inden for max. 1 arbejdsdag efter henvendelsen om mobning: Er der tale om mobning eller er noget andet på spil? Hvis ja:
Hvem skal håndtere processen som facilitator? Skolensleder/trivselskonsulent/studievejleder/lærerteam/enkeltlærer?

3
Facilitator gennemfører undersøgelse inden for max. 3 arbejdsdage efter henvendelsen om mobning:

 • Hvad er der sket i den konkrete mobbesituation?
 • Hvor finder mobningen sted? (på skolen, i klassen, sociale medier etc)
 • Hvem har deltaget i mobningen?
 • Hvem har observeret mobningen?
 • Er der tale om brud på skolens værdier og regler i en grad, så der ikke kun skal laves trivselsopbyggende arbejde, men også sanktionerende fra skolens ledelses side?
4
Handleplan lægges senest 4 dage efter henvendelsen om mobning:
 • Hvad er målet med indsatsen?
 • Hvem skal tale med hvem og hvornår?
 • Hvilke andre interne parter skal inddrages i processen (medarbejdere eller elever *)?
 • Skal andre, fx udefrakommende professionelle parter, inddrages i processen *)?
 • Hvilke parter skal vurdere, om målet er nået og hvornår?
 • Hvem følger op med evaluering af gruppedynamikken, som den mobbede indgår i og fremsætter eventuelle nye krav om kontinuerlig indsats?
5
Handleplan igangsættes af facilitator og eventuelle samarbejdsparter gennemføres senest 10 dage efter henvendelsen om mobning.
 
6
Evaluering af indsatsen og trivslen hos pågældende mobbeoffer og gruppedynamikken, denne indgår i. Der kan her tilbydes yderligere trivselsøgende tiltag mellem de involverede parter aht. den videre trivsel på gymnasiet*).
 
*) Nyeste forskning peger på, at mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor kan Solrød Gymnasiums handlingsplan, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, undervisere, elever, tilskuere m.v.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021