Lys, luft og åbenhed i ny tilbygning på Solrød Gymnasium .

Vi er meget glade for, at vi allerede dette forår kan handle på et ønske, vores elever fremsat-te i trivselsundersøgelsen, hvor de påpegede, at luften i den naturvidenskabelige fløj var for ringe”, siger rektor Bjarne Thams i sin præsentation af det udbygnings- og renoveringsprojekt af Solrød Gymnasium, som er påbegyndt i denne uge.

Bjarne Thams fortsætter ”Det bliver en gennemgribende renovering og udbygning af B-fløjen, som den kaldes på skolen, og den er tiltrængt, eftersom elevtallet er steget, og bygningen ikke er tilstrækkeligt udstyret til den mo-derne undervisning, vi tilbyder eleverne i dag.
Først og fremmest skal ventilationssystemet udskiftes og i den sammenhæng også lofter og gulve. Desuden skal en lang række skabe, som står midt i gangen, fjernes, fordi de gør rum-met mørkt og uoverskueligt. I stedet bliver gangområdet en del af et meget elevvenligt under-visnings- og studieområde, som er velegnet til det eksperimentelle arbejde, der er knyttet til de naturvidenskabelige fag biologi, bioteknologi, fysik og kemi.”

”Som følge af vort stigende elevtal laver vi en tilbygning, som giver os nye, store undervis-ningslokaler, der samtidig udmærker sig ved at være fleksible, idet de kan opdeles i flere rum. Denne fleksibilitet er vigtig i et moderne gymnasium som vores, hvor vores mål er at drive tidssvarende undervisning. I den sammenhæng har et af vores fokuspunkter været at åbne studieområderne for et naturligt lysindfald, så det bliver et indbydende og inspirerende arbejdsrum for eleverne.

Set ude fra signalerer vestgavlen gennem fastholdelsen af den eksiste-rende bygnings arkitektoniske linjer og former både åbenhed overfor nytænkning og respekt for bygningens historie.

plan_fra_arkitekter

 

”Bjarne Thams nævner også, at han er meget glad for det frugtbare samarbejde, der har været omkring udbygningsprojektet. ”Lærerne er gået konstruktive ind i samarbejdet med både ledelse og arkitekter og har på den måde sat deres klare fingeraftryk på projektet”.

Henrik Brinkmann Olsen, der som biologi- og kemilærer er medlem af bygningsudvalget, fremhæver også den inspirerende proces, der har været kendetegnende for hele forløbet, idet han siger: ”Alle faggrupperne var enige om, at fleksibilitet skulle være nøgleordet, og det betyder blandt andet, at faglokalerne kan bruges af flere fag. I alle lokaler er der således de fornødne faciliteter, såsom vask og mange strømstik, som er nødvendige for at gennemføre forsøg og anden eksperimentel undervisning.

Desuden har vi vores apparater i umiddelbar nærhed, eftersom vi har fået mere depotrumsplads – en absolut nødvendighed, eftersom alle fag, men især fysik, har utroligt mange apparater, der bruges i forskellige sammenhænge, og som derfor ikke skal stå fremme hele tiden”

”Vi er desuden meget glade for det nye studierum, da det giver mulighed for en mere varieret undervisning. Eksempelvis kan elever udføre forsøg her som en del af et gruppearbejde, lige som elever, der fx skriver stor skriftlig eksamensopgave, får langt bedre mulighed for at udfø-re de forsøg, der indgår som en del af den pågældende eksamen.
Vi har også Science talenterne, der er en gruppe elever med særlig interesse for naturvidenskabelige problemstillinger. Disse elever eksperimenterer med forsøg, som ligger ud over den normale undervisning, og vil på denne måde få langt bedre muligheder for at prøve naturvi-denskabelige grænser af”, siger Henrik Brinkmann Olsen. Det bliver derfor med stor forventning, vi starter næste skoleår, hvor vi forhåbentlig kan tage de nye lokaler i brug og glæde os over, at vores naturvidenskabelige elever får de bedste be-tingelser og forhold for deres naturvidenskabelige studier, slutter Henrik Brinkmann Olsen.